Skip to main content

Tájékoztatás az adósságkezelés menetéről a Magyar Cetelem Zrt-nél


Mit tegyen, ha fizetési nehézségei vannak?

Önnel is előfordulhat, hogy hitelét átmenetileg, vagy tartósan nem tudja fizetni. A legfontosabb ilyen esetben, hogy ne söpörje a szőnyeg alá a problémát és minél előbb cselekedjen. Minél gyorsabban lép, annál nagyobb esélye van a megoldás megtalálására!

1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!

Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra, azonban ehhez gyorsan kell lépnie. A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást.

2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Első lépésként gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait, mérje fel milyen további bevételi források állnak rendelkezésére.

Ezek alapján:

 • fel tudja mérni, hogy mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből,
 • fontossági sorrendbe tudja helyezni a kiadásokat,
 • megtudhatja, hogy mit és hogyan érdemes spórolnia,
 • tervezhetővé teszi a pénzügyeit
 • megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelezővel történő megállapodást: Ön tisztában lesz azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni.

3. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását!

Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek átolvasása, amelyhez segítséget nyújthat hitelezője vagy a szolgáltatást nyújtó biztosító megkeresése.

További információt talál: www.cetelem.hu/biztositas oldalunkon.

4. Fizetési nehézség esetén igénybe vehető megoldások:

A Bank minden esetben, az adott élethelyzettől és problémától függően törekszik megtalálni a legmegfelelőbb megoldást az Ön számára. Egyedi elbírálás alapján a Bank lehetőséget biztosít a tartozás rendezésére az alábbi megoldásokon keresztül:

 • halasztás biztosítása a hátralékos törlesztőrészletre:

Az Adós(ok) részére a Bank – a Bank által meghatározott módon és feltétellel – az eredeti törlesztéstől eltérő halasztást adhat.
A fizetési könnyítés engedélyezése esetén a Bank az aktuális fizetési késedelem összegére, vagy annak egy részére halasztást nyújthat az ügyfél számára.
A Bank elutasíthatja az Adós(ok)nak a halasztandó törlesztőrészlet átütemezésére vonatkozó kérését, ha azt nem áll módjában teljesíteni, így különösen, ha az Adós(ok)nak hátralékos tartozásuk áll fenn.

 • Késedelembe eséssel kapcsolatban felmerült díjak és költségek elengedése

Egyedi elbírálás alapján a Bank eltekinthet a késedelmi kamat és adósságkezelési díj felszámításától, amennyiben az Adós eleget tesz a hátralékos tartozására vonatkozó együttműködési megállapodásban foglaltaknak.

 • Hitelösszevonás / átütemezés

Tartós fizetési nehézség esetén, az Adós(ok) részére a Bank – a Bank által meghatározott módon és feltétellel – lehetőséget biztosít(hat) a hitel(ek) átstrukturálására, amelyet a Bank szakértői rendszere bírál el.
A fizetési nehézségek kapcsán, a letölthető dokumentumok a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok fizetési nehézségek menüpont alatt találhatóak.

Az állami adósságrendező program által biztosított lehetőségekről az alábbi oldalakon tájékozódhat:
www.csodvedelem.gov.hu
www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#fizetesi-nehezsegek

Fizetés elmulasztásának következményei:

1. Költségek, díjak

Fizetési késedelemmel összefüggésben Önnek valamennyi felmerülő díjat meg kell fizetnie, melyeket az alábbiakban részletezünk.

 • Késedelmi díj: a késedelem elsődleges díja, a fizetési határidő elmulasztása után a hátralékos elmaradást terheli, mértéke fix. A mindenkor hatályos hirdetmény szerinti késedelmi díj kerül felszámításra.
 • Késedelmi kamat: a késedelem további költsége, amely a teljes kifizetés napjáig a késedelmes tartozást terheli – tehát a lejárt tőke, kamat- és költségtartozás után a mindenkor hatályos hirdetmény szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától, a késedelemmel érintett időszakra számítható fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy nemfizetés esetén a kamatteher a kifizetés napjáig folyamatosan nő.

 • Adósságkezelési díj: a késedelem további költsége egyes hitelezői tevékenységért felszámított díj(ak), a hitelező jogosult a hátralékos tartozások kezeléséért a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű adósságkezelési díjat felszámítani.

A késedelmes törlesztőrészletek halmozódása, az azt terhelő díjak és költségek, kamatok, valamint az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják sújtani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon!

2. Szerződés felmondása

Amennyiben nem él a felkínált áthidaló lehetőségekkel, vagy nem rendezi a lejárt tartozását, úgy meghatározott feltételek esetén a jogszabályok, illetve a kölcsönszerződés vonatkozó rendelkezései alapján a hitelező a hitelszerződését felmondhatja. A hitelszerződés felmondásával a teljes tartozás egy összegben válik esedékessé, azaz Ön a felmondás időpontjáig esedékessé vált és meg nem fizetett törlesztőrészleteken túl a teljes tőketartozás, továbbá ezen összegek után, a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat, adósságkezelési díj, valamint a követeléskezelési díj megfizetésére köteles. A felmondásról levélben értesítjük Önt és a szerződést aláíró egyéb kötelezettet (adóstárs) is.

Követeléskezelési díj: a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a hitelező a szerződés felmondásával, és a lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatos becsült költségei fedezésére a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű követeléskezelési díjat jogosult felszámítani.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a felmondást követően sem tesz eleget, a nemfizetés következményeként lehetséges lépésként fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújt be, majd végrehajtási eljárást kezdeményezhet Ön ellen, amely kiterjedhet a munkabérből való letiltáson túl az ingó és ingatlan végrehajtásra is, akár az Ön tulajdonában álló vagyontárgyak, végső esetben ingatlanának elvesztését is eredményezheti, valamint sor kerülhet az Önnel szemben fennálló követelés értékesítésére is.

3. KHR nyilvántartás

A késedelmének következménye, hogy a mindenkori minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelezője törvényi kötelezettségének eleget téve megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). Ezen adatok a bejelentés időpontjától 10 évig más hitelezőnek átadhatóak, amennyiben Ön hitelt szeretne felvenni. A fentiek következtében Ön nem, vagy csak szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepel. Ha késedelmes tartozását teljes mértékben rendezte, a KHR az adatokat a teljesítéstől számított 1 év elteltével haladéktalanul törli.

Tájékoztató a követeléskezelés menetéről a Magyar Cetelem Zrt-nél:

A követeléskezelés egyes szakaszainak időtartama az Ön kockázati besorolásától függ.

 • Amennyiben pénzügyi nyilvántartásunk szerint az esedékes törlesztőrészlet nem érkezik be Bankunkhoz és az Ön számláján elmaradás mutatkozik, Önt egy késedelmét jelző és visszahívást kérő levéllel, üzenettel, vagy telefonhívással keressük meg.
 • Amennyiben első megkeresésünk sikertelen, vagy Ön nem rendezi lejárt tartozását, számláját késedelmi kamattal és adósságkezelési díjjal terheljük, valamint hitelügyletének további intézését az Adósságkezelési Osztályunknak átadjuk.
 • Munkatársaink hétköznapokon reggel 8 és este 19 óra között, illetve szombaton 8 és 12 óra között kezdeményeznek kapcsolatfelvételt Ügyfeleinkkel.
 • Az Ön kérését a kapcsolatfelvétel idejére vonatkozóan kollégáink figyelembe veszik, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet.
 • Munkatársaink hívásairól a későbbi esetleges viták tisztázása érdekében az Ön hozzájárulása esetén hangfelvétel készül.
 • Munkatársaink telefonos kapcsolatfelvétel során minden alkalommal azonosítják magukat és Önt is.
 • Munkatársaink védik az Ön banktitokhoz és személyhez fűződő jogait, ennek megfelelően alakítják ki a kapcsolatfelvételi formákat.Munkatársaink, Önt leszámítva, illetéktelen harmadik személy részére nem adnak át információt a követeléskezelésről. Ezen felül úgy alakítják ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetéktelen harmadik személyek a kapcsolatfelvétel megkísérlése során ne kaphassanak információt a követeléskezelés tényéről sem.
 • Írásbeli megkereséseink minden esetben zárt borítékban történnek.

Amennyiben nem rendezi a lejárt tartozását, Bankunk a hitelszerződését felmondhatja.
Amennyiben Önnek további kérdése lenne, vagy egyeztetni szeretne kollégánkkal a fizetési nehézségeiről és a probléma lehetséges megoldásáról az alábbi számot tudja hívni:
+36 1 487 3519.