Magyar Cetelem Bank

Tájékoztató fizetési nehézségek esetére

X

NetBank

Hitelkártyával és hitellel rendelkező ügyfeleinknek

Regisztráció

 

Takarékszámla eBank

Volt BNP Paribas és Cetelem Takarékszámlás ügyfeleinknek

Számlanyitás

Mit tegyen, ha fizetési nehézségei vannak?

Önnel is előfordulhat, hogy hitelét átmenetileg, vagy tartósan nem tudja fizetni. A legfontosabb ilyen esetben, hogy ne söpörje a szőnyeg alá a problémát és azonnal cselekedjen. Minél gyorsabban lép, annál nagyobb esélye van a megoldás megtalálására!

1. Jelezze a hitelezőjének a fizetési problémáját!

Nagyon fontos, hogy keresse meg hitelezőjét és mondja el őszintén, hogy fizetési nehézségei vannak. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése, és hogy teljes körű és pontos információkat adjon pénzügyi helyzetéről. Ha időben jelzi a problémát, jelentősebb fizetési nehézség esetén is általában van lehetőség – legalább átmeneti – megoldásra. Ehhez gyorsan kell lépnie.
A hitelezők érdeke is, hogy csak végső esetben kerüljön sor a szerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. Együttműködése esetén jó esélye van annak, hogy közösen megtalálhatják a megoldást.

2. Mérje fel pontosan a pénzügyi helyzetét!

A fizetési nehézség optimális kezeléséhez szükséges annak felmérése, hogy miként változott meg az Ön anyagi helyzete. Első lépésként gyűjtse össze a bevételeit és kiadásait, mérje fel milyen további bevételi források állnak rendelkezésére.

Ennek alapján:

 • fel tudja mérni, hogy mekkora összeg hiányzik a havi költségvetéséből,
 • fontossági sorrendbe tudja helyezni a kiadásokat,
 • megtudhatja, hogy min és hogyan érdemes spórolnia (spórolási tippekért keresse honlapunkon a háztartási kalkulátort),
 • tervezhetővé teszi az anyagiakat,
 • megkönnyítheti és meggyorsíthatja a hitelezővel történő megállapodást: Ön tisztában lesz azzal, hogy milyen anyagi terhet képes valójában vállalni.

Jó, ha tudja: Meglepő, de kis tudatossággal jelentős összegeket is megspórolhat!
A számoláshoz segítséget nyújt a Magyar Cetelem Bank háztartási kalkulátora: https://www.cetelem.hu/hitel_felelosen/haztartasi_kalkulator és a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjának háztartási költségszámító programja: http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/hksz

3. Vizsgálja meg a hitelfedezeti biztosítását!

Amennyiben Ön kötött hitelfedezeti biztosítást, vizsgálja meg, hogy jogosult-e annak alapján védelemre. Ehhez szükséges a biztosítási feltételek átolvasása, amelyhez segítséget nyújthat hitelezője vagy a szolgáltatást nyújtó biztosító megkeresése.

4. Tájékozódjon lehetőségeiről!

Tájékozódjon a hitelezőjénél az áthidaló megoldásokról, annak feltételeiről, illetve a rendelkezésre álló szociális programokról. Ha együttműködik a hitelezővel, közösen találhatnak áthidaló megoldást. Minden hitelező kínál saját konstrukciókat bajba került adósok számára, Bankunknál fellelhető konstrukciókról alábbiakban olvashat.
Jó, ha tudja, hogy az Ön együttműködése esetén számíthat arra, hogy hitelezője megvizsgálja az áthidaló megoldás alkalmazhatóságát, de ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőnek az Ön számára minden esetben áthidaló megoldást kell biztosítania.
Amennyiben a szerződéses viszonyban van adóstárs, vegye fel vele is a kapcsolatot, hogy közösen találhassanak megoldást.

A Magyar Cetelem Bank Zrt. a szorult anyagi helyzetbe jutott ügyfelek részére az alábbi áthidaló módszereket, alternatív megoldásokat kínálhatja fel, az ügyfél egyéni helyzetfelmérése alapján:

 • Teljes hátralék többlépcsős kifizetése.
 • Mentőöv hitel: hitelösszevonás lehetősége az ügyfél fizetési szándéka esetén, új kölcsönszerződés megkötésével.
 • Részletfizetési megállapodás: a már felmondott hiteltartozás esetén a békés rendezés keretein belül az ügyfél fizetési szándéka esetén.

A Magyar Cetelem Bank Zrt. az egyes áthidaló módszerek részletes feltételeiről az adott ügyfél pénzügyi helyzetétől, fizetési hajlandóságától függően dönt.

Fizetés elmulasztásának következményei:

1. Költségek, díjak

 • A késedelemnek ára van - Önnek meg kell fizetnie a késedelemmel összefüggésben felmerülő valamennyi díjat.
 • Késedelmi kamat: a késedelem elsődleges díja a késedelmi kamat, amely a teljes kifizetés napjáig a késedelmes tartozást terheli - tehát a lejárt tőke, kamat- és költségtartozás után a mindenkor hatályos hirdetmény szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától, a késedelemmel érintett időszakra számítható fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy nemfizetés esetén a kamatteher a kifizetés napjáig folyamatosan nő.

 • Késedelmi / Adósságkezelési díj: a késedelem további költsége egyes hitelezői tevékenységért felszámított díj(ak), a hitelező jogosult a hátralékos tartozások kezeléséért a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű díjat felszámítani.
 • Szerződésmódosítás díja: Amennyiben az áthidaló megállapodás következtében szerződésmódosítás szükséges, jelentős díjtétel lehet a szerződésmódosítás díja (pl. halasztás díja).
 • Fontos tudnia, hogyha van késedelme és azt követően fizet a hitelezőnek, az elszámolás a következőképpen alakul:
 • először a hirdetményben részletezett költségekre számoljuk el a befizetést,
 • ezt követően a kamatra és késedelmi kamatra,
 • és a fennmaradó rész a késedelmes tőketartozására.

A késedelmes törlesztőrészletek halmozódása, az azt terhelő díjak és költségek, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozása gyorsan halmozódhat. Nemfizetés esetén minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a hitelező követelésének az összege, Önt várhatóan annál nagyobb anyagi terhek fogják sújtani, még akkor is, ha végül nem kerül sor végrehajtási eljárásra. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljon!

Példa a befizetések elszámolás sorrendjére:
„Minta” hitel részletei:

 • Futamidő: 84 hónap
 • THM: 18,31%
 • Éves ügyleti kamat: 16,85%
 • Szerződés szerinti havi törlesztőrészlet: 43 122 Ft

42. hónapban a befizetés az alábbiak szerint oszlik meg az elszámolás sorrendjében:

 • Díj: 2 422 Ft (ebben az esetben a biztosítás havi díja)
 • Kamat: 18 355 Ft
 • Tőketörlesztés: 22 345 Ft

2. Szerződés felmondása

 • Amennyiben nem él a felkínált áthidaló lehetőségekkel, vagy nem rendezi a lejárt tartozását, úgy a Ptk. 525. szakasz (1) bekezdésének e.) pontja, valamint a kölcsönszerződés vonatkozó rendelkezései alapján a hitelező a hitelszerződését felmondhatja. A hitelszerződés felmondásával a teljes tartozás egy összegben válik esedékessé, azaz Ön a felmondás időpontjáig esedékessé vált és meg nem fizetett törlesztőrészleteken túl a teljes tőketartozás, továbbá ezen összegek után, a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat, adósságkezelési vagy késedelmi díj, valamint a követeléskezelési díj megfizetésére köteles.
 • Követeléskezelési díj: a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a hitelező a szerződés felmondásával, és a lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatos becsült díjai fedezésére a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott mértékű követeléskezelési díjat jogosult felszámítani.
 • Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a felmondást követően sem tesz eleget, a nemfizetés következményeként lehetséges lépésként fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújt be, majd végrehajtási eljárást kezdeményezhet Ön ellen, amely kiterjedhet a munkabérből való letiltáson túl az ingó és ingatlan végrehajtásra is, akár az Ön tulajdonában álló vagyontárgyak, végső esetben ingatlanának elvesztését is eredményezheti, valamint sor kerülhet az Önnel szemben fennálló követelés értékesítésére is.

A fenti esetekben az alábbi díjak várhatóak:

 • Fizetési meghagyás illetéke (esetlegesen a peres eljárás illetéke)
 • Végrehajtási eljárás illetéke
 • Végrehajtó díja

Az engedményezési-, és végrehajtási eljárás során felmerülő minden költség és kamat tovább növelheti a követelés összegét.

3. KHR nyilvántartás

A késedelmének következménye, hogy a mindenkori minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelezője törvényi kötelezettségének eleget téve megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). Ezen adatok a bejelentés időpontjától 10 évig más hitelezőnek átadhatóak, amennyiben Ön hitelt szeretne felvenni.
A fentiek következtében Ön nem, vagy csak szigorúbb feltételekkel kaphat hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepel.
Ha késedelmes tartozását teljes mértékben rendezte, a KHR az adatokat a teljesítéstől számított 1 év elteltével haladéktalanul törli.

Tájékoztató a követeléskezelés menetéről a Magyar Cetelem Bank Zrt-nél:

A követeléskezelés egyes szakaszainak időtartama az ügyfél kockázati besorolásától függ.

 • Amennyiben pénzügyi nyilvántartásunk szerint az esedékes törlesztőrészlet nem érkezik be Bankunkhoz és Ügyfelünk számláján elmaradás mutatkozik, Ügyfelünket egy késedelmét jelző és visszahívást kérő levéllel, illetve telefonhívással keressük meg.
 • Amennyiben első megkeresésünk sikertelen, vagy Ügyfelünk nem rendezi lejárt tartozását, számláját késedelmi kamattal és adósságkezelési díjjal terheljük, valamint hitelügyletének további intézését az Adósságkezelési Osztályunknak adjuk át.
 • Munkatársaink hétköznapokon reggel 8 és este 20 óra között, illetve szombaton 8 és 12 óra között kezdeményeznek kapcsolatfelvételt.
 • Ügyfeleink kérését a kapcsolatfelvétel helyére, idejére vonatkozóan kollégáink figyelembe veszik, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet.
 • Munkatársaink hívásairól a későbbi esetleges viták tisztázása érdekében Ügyfeleink hozzájárulása esetén hangfelvétel készül.
 • Munkatársaink telefonos kapcsolatfelvétel során minden alkalommal azonosítják magukat és az Ügyfelet.
 • Munkatársaink védik az Ügyfél banktitokhoz és személyhez fűződő jogait, ennek megfelelően alakítják ki a kapcsolatfelvételi formákat.
 • Munkatársaink az Ügyfélen kívüli illetéktelen harmadik személy részére nem adnak át információt a követeléskezelésről. Úgy alakítják ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetéktelen harmadik személyek a kapcsolatfelvétel megkísérlése során ne kaphassanak információt a követeléskezelés tényéről sem.
 • Írásbeli megkereséseink minden esetben zárt borítékban történnek.
 • Amennyiben nem él a felkínált áthidaló lehetőségekkel, vagy nem rendezi a lejárt tartozását, Bankunk a hitelszerződését felmondja és átadja a Behajtási Osztálynak.
 • A fentebb meghatározott pontok követeléskezelési szabályok a Behajtási Osztályon dolgozó kollégáinkra is vonatkoznak.

Amennyiben Önnek további kérdése lenne, vagy egyeztetni szeretne kollégánkkal a fizetési nehézségeiről és a probléma lehetséges megoldásáról az alábbi számot tudja hívni:
+36 1 487 3519.

Az oldal által gyűjtött adatokkal kapcsolatos információk

Ez az oldal ún. sütiket (cookie) és mérőkódokat használ az oldal működtetése és az egyszerűbb használat elősegítése céljából. Szintén sütik teszik lehetővé, hogy érdeklődésének megfelelő ajánlatokat adjunk Önnek.

Az oldal által gyűjtött adatok beállítása

A sütik és más mérőkódok fontosak az oldal megfelelő működéséhez. Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal működéséhez, másokat a felhasználói élmény javítása érdekében használunk, pl. hogy megőrizzük az Ön által megadott adatokat, segítsük az űrlapok kitöltését, biztonságos belépést biztosítsunk, vagy az érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és hirdetéseinket.

Ezek a sütik és más kódok elengedhetetlenek az oldal működéséhez.

Az alapvető működés biztosítása mellett, ezek a sütik és más kódok kényelmesebbé teszik az oldal használatát. A teljesítménymérő kódok pedig segítenek elemezni az oldal látogatottságát, és működését.

A fentieken túl engedélyezi, hogy érdeklődési körének megfelelően szabjuk személyre az oldalt és ajánlatainkat.